Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn op alle diensten en leveringen van Belfoor van toepassing, zowel voor particulieren als bedrijven. Belfoor behoudt zich het recht voor, deze algemene voorwaarden in de toekomst aan te passen of wijzigen. Belfoor staat ingeschreven bij kamer van koophandel te Arnhem nummer 30131907.

Artikel 2. Vertrouwelijkheid
Alles wat in het contact tussen Belfoor en cliënt besproken wordt blijft vertrouwelijk. De cliënt heeft het recht om zelf te beslissen wat inhoudelijk gezien met de buitenwereld wordt gedeeld.

Artikel 3. Annulering en afmeldingen
3.1. Het afmelden van een consult dient, door de cliënt of opdrachtgever, uiterlijk 24 uur van te voren te geschieden. Indien binnen de gestelde 24 uur van te voren wordt afgezegd, zal de consultprijs worden doorberekend.
3.2. Belfoor behoudt zich het recht voor afspraken kosteloos te verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgevallen of ernstige ziekte van familie of dierbaren, waardoor zij de opdracht niet naar behoren kan uitvoeren.
3.3. Bij het niet komen op een consult zonder een afmelding wordt de consultprijs volledig doorberekend.

Artikel 4. Betaling en vervaldatum
4.1. De betaling van een factuur dient volledig te geschieden met een in Nederland wettig betaalmiddel, zonder enige inhouding of korting, uiterlijk op de datum zoals vermeld op de factuur. Het niet op tijd voldoen van de factuur ontheft de opdrachtgever of cliënt niet van de aangegane verplichtingen.
4.2. De betaling van een consult dient aan het einde van de betreffende sessie contant plaats te vinden. Een factuur zal ter plekke worden overhandigd. Uiteraard is het de cliënt toegestaan om de betaling vooraf over te maken op rekening van Belfoor.
4.3 Belfoor kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke type-, zet- of drukfouten. Aan onjuiste prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 5. Locatie en reiskosten

5.1. Consulten met particulieren vinden plaats bij Belfoor.
5.2. Consulten welke door bedrijven is aangevraagd, vinden ten kantore van de opdrachtgever plaats, tenzij anders overeengekomen.
5.3. De reiskosten worden tegen een tarief van € 0.30 per kilometer in rekening gebracht, tenzij anders overeengekomen.
5.4. Eventuele parkeerkosten worden 100% doorbelast aan de opdrachtgever.
5.5. De benodigde reistijd wordt tegen de helft van het uurtarief berekend.

Artikel 6. Ingebrekestelling en verzuim
6.1. Indien betaling op de gestelde datum niet heeft plaatsgevonden, ontvangt de cliënt een betalingsherinnering, waarbij een redelijk termijn voor nakoming van de verplichtingen wordt gesteld.
6.2. Indien deze herinnering niet tot betaling binnen de op de herinnering vermelde betalingstermijn leidt, zal een tweede betalingsherinnering worden verzonden. Deze zal worden verhoogd met € 7,50 administratiekosten.
6.3. Indien ook hier niet op gereageerd wordt volgt inschakeling van een incassobureau. Alle kosten van het incassobureau worden direct bij de cliënt in rekening gebracht. Dat is inclusief de kosten van de deurwaarder, juridische bijstand etc. Daarnaast is de cliënt een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de cliënt in verzuim is tot het moment van voldoening van het verschuldigde bedrag.
6.4. Belfoor is gerechtigd om de opdrachtgever of cliënt, zodra het verzuim is ingetreden, een dadelijke opeisbare boete van 15% te rekenen over het nog verschuldigde bedrag.

Artikel 7. Aansprakelijkheid
7.1. Belfoor zal de door haar te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Het betreft uitsluitend een inspanningsverplichting.
7.2. Belfoor is uitsluitend aansprakelijk voor schade aan de zijde van de cliënt indien sprake is van grove verwijtbare tekortkomingen.
7.3. Indien Belfoor aansprakelijk mocht zijn voor grove verwijtbare schade, dan is de schade beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans voor dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
7.4. Belfoor is niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van de cliënt welke voortkomt uit een reeds voor aanvang van het consult bij de cliënt aanwezige psychische, en/of aanwezige fysieke aandoening.
7.5. Belfoor kan niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade.
7.6 Belfoor is niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen van klant en derden, en evenmin aansprakelijk voor overige schade, waaronder mede begrepen persoonlijke schade (lichamelijk), studie- of bedrijfsstagnatie. De klant vrijwaart Belfoor tegen alle aanspraken van derden terzake.

Artikel 8. Toepassing recht en geschillen

8.1. Op alle geschillen van welke aard ook, die deze algemene voorwaarden betreffen of daarmee verband houden, is alleen Nederlands recht van toepassing.
8.2. Wanneer Belfoor en opdrachtgever niet in staat zijn om meningsverschillen in redelijkheid en gezamenlijkheid op te lossen, dan wordt het meningsverschil ter bemiddeling voorgelegd aan de bevoegde rechter.