Praktijk informatie

 

 

De Praktijk voor hypnotherapie ‘Belfoor’ is gevestigd:

 

‘Belfoor’                             

Jacob Catslaan 9                

3852 BT Ermelo                 

 

Tel.:                0341 – 55 11 17 

e-mail:             info@belfoor.nl

internet:           www.belfoor.nl

 

 

 

Overige praktijkinformatie

 

Registratienummer NBVH: 11014

 

AGB Praktijkregistratie: 90070141

AGB-code Zorgverlener: 90044325

 

RBCZ registratie: 403131 R

 

SCAG registratie: 10079

 

Kamer van Koophandel nr.: 77454758

BTW nr.:                        NL003196132B41

 

Registratie NBVH – www.nbvh.nl

Aangesloten bij de Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten (NBVH).

 

Registratie AGB – www.vektis.nl

Geregistreerd bij het Algemeen Gegevens Beheer Zorgverleners. Dit is een register waarin gegevens van zorgverleners in Nederland worden vastgelegd. Deze gegevens zijn voorzien van een unieke codering, de AGB-code.

 

Registratie RBCZ – www.rbcz.nl

Geregistreerd bij de Stichting Registratie Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg. De RBCZ® heeft als taak het aanleggen en beheren van een register waarin degenen die aan de daartoe gestelde voorwaarden voldoen, op hun verzoek worden ingeschreven. Voorwaarde hierbij is dat een arts of therapeut moet zijn aangesloten bij een door de RBCZ® erkende beroepsvereniging, nationaal of internationaal.

Geregistreerde therapeuten zijn onderhevig aan het tuchtrecht van de Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ).

 

Registratie

Geregistreerd bij de Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG) – www.scag.nl

Geregistreerd bij de Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ) – www.tcz.nu

Geregistreerd bij het landelijk Register Zirgaanbieders – www.cibg.nl

 

 

Klachten

 

Belfoor is aangesloten bij de Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (S.C.A.G.) 

De therapeuten die bij deze stichting zijn aangesloten doen er alles aan om u op een goede en respectvolle manier hulp te bieden. Toch kan het voorkomen dat u ergens niet tevreden over bent. Het is mooi als u die onvrede met uw therapeut bespreekt. Maar soms lukt dat niet of helpt dit niet.

 

Komt u er samen niet uit, of ziet u om bepaalde redenen af van een gesprek met uw therapeut, dan kunt u zich wenden tot de klachtfunctionaris van de NBVH. Hieraan zijn voor u geen kosten verbonden. Zodra de klachtfunctionaris uw klacht heeft ontvangen, informeert deze u over de verdere procedure.

 

Heeft u hierbij hulp nodig of is uw onvrede aanleiding om een klacht in te dienen, dan ondersteunt de SCAG 

u hierbij. Belfoor heeft hiervoor een brochure beschikbaar.

U kunt deze brochure ook opvragen bij de S.C.A.G.: info@scag.nl   of   telefonisch: 085-9022863

 

 

Uw Privacy

 

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is een Europese privacywet, waardoor de privacy in alle landen van de EU gelijk is.

 

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandeling Overeenkomst).
Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
Ook kunnen in het dossier gegevens opgenomen worden die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld uw huisarts.
Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen.

Dit betekent onder meer dat wij:

– Zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens

– Er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

 

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht, het beroepsgeheim.

 

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

– Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar

   een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

– Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.

– Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

– Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn      administrateur een factuur kan opstellen.

 

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

 

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 20 jaar bewaard.

 

Privacy op de zorgnota
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.

Dit zijn:

– uw naam, adres en woonplaats

– uw geboortedatum

– het polisnummer van uw zorgverzekering

– de datum van de behandeling

– een korte omschrijving van de behandeling, zoals b.v. 1e lijns psychologische zorg

– de kosten van het behandeling.

 

Contactformulier
Wanneer u het contactformulier van de website invult gebruik ik uw naam en e-mailadres i.v.m. het beantwoorden van de vraag die u stelt. Persoonsgegevens die via deze site worden verkregen, worden niet online bewaard, niet met anderen gedeeld en gebruik ik alleen voor het doel waarmee u ze hebt achtergelaten.

 

Cookies op belfoor.nl
Op deze website worden alleen functionele cookies geplaatst. Er wordt een zogenaamd functioneel cookie geplaatst wanneer u het contactformulier invult. Er wordt dan een PHP sessie variabele aangemaakt (PHPSESSID). Dit is een tijdelijke sessie cookie die wordt verwijderd als u uw browser sluit.

 

Third party en/of tracking cookies
Op deze website worden geen third party en/of tracking cookies geplaatst.

 

Voor alle links naar andere websites geldt dat zodra u de Belfoor site verlaat, u te maken heeft met de cookie en privacy verklaring van de andere website.